Privacyverklaring

Uw privacy op NawaraBouwservice.nl

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina wordt uitgelegd hoe we op NawaraBouwservice.nl omgaan met uw persoonsgegevens.

NawaraBouwservice respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

NawaraBouwservice gaat uiterst zorgvuldig met geregistreerde gegevens zoals e-mail adressen en namen om. Wij verkopen nooit en te nimmer uw e-mailadres of andere gegevens en geven deze ook nooit uit handen.

Gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als uiterst vertrouwelijk informatie behandeld. Uw aanmelding voor, bijvoorbeeld, offerte aanvrag, is louter bedoeld voor de bij het formulier aangegeven functionaliteit.

Mochten we u in de toekomst een commerciële boodschappen versturen, dan kunt u zich desgewenst direct uitschrijven.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, werk omschrijving, documenten toegevoegd aan offerte anvraag.

Uw rechten omtrent uw persoonlijke gegevens op NawaraBouwservice.nl

Onder de AVG wetgeving beschikt u over een aantal rechten. Vanzelfsprekend voldoet NawaraBouwservice als organisatie hier aan:

Informatie en inzage: U kunt inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken.

Rectificatie: Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u gebruiken? Als u ons hiervan op de hoogte brengt passen we dit direct aan.

Vergetelheid: U kunt uw persoonsgegevens laten verwijderen.

Beperking: Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking laten beperken.

Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen.

Overdraagbaarheid: U kunt uw persoonlijke gegevens over laten dragen.

Toestemming intrekken: U kunt te alle tijde uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekken. Bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailing.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Als NawaraBouwservice in gebreke blijft met het naleven van de geldende wetgeving kunt u hier een klacht over indienen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. De AVG noemt in artikel 5.1(e) wel opslagbeperking. Hierin wordt aangegeven dat een persoonsgegeven mag alleen worden bewaard als identificeerbaar gegeven, voor zolang als het nodig is voor de doeleinden waarvoor het verzameld is.

NawaraBouwservice bewaart nooit persoonsgegevens langer dan strikt noodzakelijk.

Lees over cookies er door onszelf en eventueel door derden geplaatst worden.